W pełni kontrolujesz wszystkie aspekty procesów przygotowania i realizacji produkcji

Case Studies

  • FUK Sp. z o.o.

  • ICE Group Sp. z o.o.

  • Mennica Polska SA

  • Promotech Sp. z o.o.

  • SOR-DREW SA

  • Valvex S.A.

FIRMA

Fabryka Urządzeń Kolejowych Sp. z o.o.
Przedsiębiorstwo dostarcza elementy osprzętu sieci trakcyjnej dla kolejnictwa. Rocznie realizuje kilkadziesiąt tysięcy zleceń produkcyjnych (na wyroby gotowe i półprodukty) a przerób stali liczony jest w tysiącach ton.

SPECYFIKA

Firma jest liderem rynku w swojej branży. W ostatnich latach, w związku z intensywnym rozwojem, firma zrealizowała budowę całkowicie nowego zakładu z własną lakiernią oraz możliwością cynkowania. Produkcja dzieli się na dwa obszary o całkowicie różnej specyfice. Budowa gotowego osprzętu (słupów kolejowych) ma charakter typowo montażowy, ale ze względu na oczekiwania klienta cechuje się ekstremalną zmiennością terminów dostaw, które często zmieniają się z dnia na dzień. Drugim obszarem jest produkcja części oraz półproduktów które stanowią zasób dla montażu, ale i mogą być sprzedawane jako osobne produkty. Są one seryjnie produkowane na magazyn. Zatrudnienie w całym przedsiębiorstwie wynosi ponad sto osób, w większość związanych bezpośrednio z produkcją.

ZADANIE DLA IPOSYSTEM

Przed IPOsystem postawiono trzy podstawowe zadania. Po pierwsze System miał zapewniać możliwość natychmiastowego reagowania na szybko zmieniające się warunki stawiane przez klientów. Specyfika branży budowy trakcji kolejowych powoduje, że warunki zamówień często są aktualizowane. Wymagane terminy realizacji zleceń zmieniają się codziennie, podobne jak ilości w zamówieniach. System daje możliwość śledzenia postępu realizacji zlecenia w czasie rzeczywistym i wprowadzania zmian terminów i priorytetów zleceń w każdej chwili. Natychmiast przekłada się to na polecenia, jakie otrzymują pracownicy. W efekcie zawsze realizują najpilniejsze prace, a kierownictwo firmy może śledzić poziom realizacji i zaangażowanie finansowe każdego zlecenia. Drugim zadaniem jakie spełnia System jest autonomiczne bilansowanie potrzeb w zakresie stanów minimalnych dla części i półproduktów. Firma szeroko wykorzystuje rozbudowaną funkcjonalność „autoprodukcji” gdzie System samodzielnie, stale bilansując potrzeby wynikające z zamówień oraz analizując dostępne zasoby i zdefiniowaną optymalną partię produkcyjną, autonomicznie, bez udziału człowiek uruchamia zlecenia z odpowiednią datą realizacji, priorytetem i ilością. IPOsystem w czasie rzeczywistym analizuje dane i podejmuje decyzje, przekładające się na polecenia prac wydawane pracownikom wydziału produkcji. Trzecim kluczowym zadaniem jest bilansowanie potrzeb zakupowych i generowanie stałej, aktualnej informacji o zapotrzebowaniu, wraz z ilością i graniczną datą. System posiada wbudowany mechanizm bilansowania przy czym przewagą IPOsystem jest bezpośrednie połączenie z rzeczywistymi danymi na hali produkcyjnej, co przy specyfice firmy – częstej zmienności priorytetów i terminów – jest szczególnie istotne. Fabryka Urządzeń Kolejowych z powodzeniem stosuje IPOsystem od kilku lat, a wiele rozwiązań dostępnych obecnie w Systemie powstało w trakcie tego wdrożenia.

FIRMA

ICE Group Sp. z o.o.
Producent rozwiązań dla branży spożywczej. Dostarcza maszyny oraz linie produkcyjne do przemysłowej produkcji lodów.
Rocznie realizuje ponad 100 projektów na całym świecie.

SPECYFIKA

Cechą wspólną wszystkich zleceń produkcyjnych jest ich praktycznie zerowa powtarzalność. Firma działa w wyspecjalizowanej branży i koncertuje się na określonej grupie klientów. Jednak ze względu na zmieniające się wymagania, sezonowość i mody praktycznie każde zlecenie rozpoczyna się od tzw. pustej kartki. Profesjonalny, kilkunastoosobowy dział projektowy tworzy dedykowane rozwiązania zgodnie z wymaganiami i możliwościami klienta. Technologowie opracowują marszruty produkcyjne, a zadaniem działu produkcji jest dostarczenie gotowej maszyny. Każda składa się z od kilkuset do kilkudziesięciu tysięcy niepowtarzalnych części oraz wielu kupowanych elementów i podzespołów (jak np. sterowanie, automatyka czy coraz częściej stosowane roboty).

ZADANIE DLA IPOSYSTEM

Główny problem w samej produkcji, który rozwiązał IPOsystem, to dopilnowanie, aby każda, nawet najmniejsza i najprostsza część została wyprodukowana w odpowiednim momencie całego, nawet kilkumiesięcznego cyklu produkcyjnego. Dopilnowanie dat dostaw jest też wielkim wyzwaniem dla działu zakupów. Produkcję można scharakteryzować jako „projektuj i buduj”. Maszyna czy linia produkcyjna powstaje etapami na hali montażu, z działu obróbki i magazynu dostarczane są części. IPOsystem dba o właściwy termin rozpoczęcia każdej pracy. W specyfice pracy Firmy jest szczególnie ważna identyfikacja detali na halach produkcyjnych. System precyzyjnie wskazuje miejsce pobiercze każdego detalu przez co wyeliminowano straty czasu związane z ich odnajdywaniem. Jednocześnie wykonywanych są setki bardzo podobnych, a jednak różnych detali pod różne projekty. Ich łatwe identyfikowanie zapewniono poprzez kontrolę logistyki wewnętrznej. Dla firmy szczególnie istotne jest zarządzanie dokumentacją związaną z projektem. Wbudowany mechanizm obiegu dokumentów pozwala dokładnie identyfikować wszelkie załączniki oraz reguluje ich dostępność dla użytkowników. Firma wykorzystuje IPOsystem już kilka lat i w tym czasie osiągnęła 25%-owy wzrost produktywności. Ciekawostką jest fakt, że dane z systemu są wykorzystywane do systemów motywacyjnych i premiowych.

FIRMA

Mennica Polska SA
Firma produkuje monety obiegowe na zlecenie Narodowego Banku Polskiego oraz dla wielu banków narodowych na całym świecie. Jest powszechnie znanym dostawcą na globalnym rynku menniczym. Przedsiębiorstwo wytwarza również wiele produktów o charakterze kolekcjonerskim, urzędowym czy inwestycyjnym.

SPECYFIKA

Warto zwrócić uwagę na to, że choć firma kojarzona jest z produkcją monet obiegowych, to jest to jedynie część zakresu jej działalności (operacyjnie mniejsza część fabryki w Warszawie). Produkcja monet kolekcjonerskich, często w bardzo niskich nakładach, rozmaitych kształtach i przy użyciu szerokiej gamy technologii powoduje, że specyfika produkcji Firmy jest bardzo zróżnicowana. Można powiedzieć, że w fabryce występuje większość charakterystyk produkcyjnych – od produkcji wielkoseryjnej liczonej w dziesiątkach tysięcy sztuk i wykonywanych na zautomatyzowanych liniach, do produkcji jednostkowej, często wykonywanej ręcznie. Medale, odznaczenia, odznaki (w tym np. policyjne) i wiele innych produktów wymagających szczególnych cech i szczególnego nadzoru, to również oferta firmy. Zarządzanie przedsiębiorstwem wspomaga światowej klasy, powszechnie znany system ERP zintegrowany z IPOsystem w wielu obszarach.

ZADANIE DLA IPOSYSTEM

Podstawowym zadaniem jakie spełnia IPOsystem jest zapanowanie nad dziesiątkami tysięcy operacji jakie muszą zostać wykonane, aby w terminie zrealizować zlecenia produkcyjne. Zlecenie produkcyjne pociąga za sobą uruchomienie wielu podzleceń, a każde z nich to kolejne pakiety operacji do wykonania. Jednocześnie działy odpowiedzialne za sprzedaż oczekują dużej elastyczności, możliwości zmiany terminu czy priorytetu, nawet jeśli zamówienie zostało już potwierdzone. Zapanowanie nad dziesiątkami tysięcy zmian w terminach wykonania każdej poszczególnej pracy i przydzielenie odpowiednich zadań pracownikom produkcji stało się kluczowym wymaganiem przy wdrożeniu systemu. Zmienność w połączeniu z ogromną liczbą operacji do wykonania stały się kluczowym powodem wdrożenia IPOsystem do zarządzania produkcją (uruchomione zlecenia generują średnio ponad sto kilkadziesiąt tysięcy operacji technologicznych do wykonania). Krytycznym czynnikiem jest też różnorodność operacji. Ponieważ wiele wyrobów ma całkowicie indywidualny charakter, ich wykonanie wymaga często bardzo szczególnych umiejętności po stronie pracownika i zastosowania nietypowych technologii maszynowych oraz obróbki chemicznej. IPOsystem, dzięki szerokim i unikatowym możliwościom definiowania i zapisania w Systemie procesu technologicznego oraz dzięki wielu funkcjom, które umożliwiają faktyczne odzwierciedlenie produkcji w systemie, umożliwił Firmie zapanowanie nad tysiącami zmian, opcji i zdarzeń. Jednocześnie autonomiczny mechanizm decyzyjny Systemu cały czas dba o optymalny przydział prac i zapewnia ciągłość produkcji. Wśród korzyści z zastosowania Systemu Firma wymienia szczególnie elementy miękkie, takie jak uwolnienie kadry zarządzającej z uciążliwych codziennych obowiązków związanych z planowaniem operacyjnym i nadzorowaniem zmian. Ważnym aspektem jest też większe uświadomienie w działach nieprodukcyjnych konsekwencji, jakie przynoszą zbyt częste zmiany w zleceniach, ponieważ System na twardych, rzeczywistych danych pokazuje takie sytuacje.

FIRMA

Promotech Sp. z o.o.
Polski producent elektronarzędzi i narzędzi przemysłowych.
Rocznie realizuje kilkadziesiąt tysięcy zleceń produkcyjnych, w tym projekty własne i podzlecenia.

SPECYFIKA

W obszarze produkcyjnym firma zatrudnia około 200 osób. Produkcja ma charakter głównie stanowiskowy (obróbka) plus linie montażowe. Firma prowadzi sprzedaż na całym świecie głównie przez dystrybutorów, co po stronie produkcyjnej stwarza konieczność synchronizowania terminu realizacji różnorodnych zleceń produkcyjnych na jeden termin. Produkcja ma charakter jednostkowy i małoseryjny, ale występuję bardzo wiele odmian wyrobu gotowego (na różne rynki lokalne).
Główna trudność to takie skoordynowanie prac na wielu zleceniach, aby pomimo ich bardzo różnej pracochłonności, wszystkie pozycje z zamówienia zostały dostarczone na ten sam termin. Cykl produkcyjny dla poszczególnych wyrobów jest bardzo różny. Ilości produktów w zamówieniu waha się od 1 sztuki do kilkuset sztuk. W międzyczasie produkowane są półprodukty, które mogą mieć zastosowanie w wielu wyrobach finalnych. Sama produkcja ma w dużej części charakter stanowiskowy i jednym z wymogów jest wykorzystanie wielozadaniowości pracowników.

ZADANIE DLA IPOSYSTEM

System tak kieruje pracą zasobów, aby koordynować każdą poszczególną pracę dla pojedynczego zlecenia i zagwarantować dostarczenie wszystkich elementów do działu montażu w odpowiednim terminie dla wszystkich pozycji zamówienia klienta. Priorytetem jest globalny termin dostawy. Autonomiczna praca, która jest unikatową cechą IPOsystem pozwoliła zwiększyć stopień wielozadaniowości pracowników i znacząco podnieść ich efektywność. Dodatkowo, cecha ta (autonomiczność) pozwoliła wyeliminować opóźnienia związane z brakami jakościowymi, ponieważ natychmiast po zgłoszeniu IPOsystem dynamicznie bilansuje potrzeby i przekierowuje zasoby tam gdzie jest to potrzebne w danym momencie. Dzięki możliwości natychmiastowej i co najważniejsze autonomicznej reakcji na zdarzenia system pozwolił wyeliminować straty czasu związane z koniecznością planowania operacyjnego i rozdzielania pracy. Dalsza poprawa efektywności stała się możliwa dzięki przekazaniu menadżerom prawdziwych danych o pracy zasobów i umożliwieniu ich szczegółowej analizy. Łącznie, bezpośrednie sterowanie systemu oraz działania podjęte przez Promotech w wyniku dostępu do szczegółowych danych dały efekt w postaci zwiększenia produktywności zakładu o ok. 50%.

FIRMA

SOR-DREW SA
Przedsiębiorstwo usługowe z branży obróbki metali, realizujące zlecenia na podstawie dokumentacji powierzonej przez klientów.

SPECYFIKA

Firma realizuje produkcję w dwóch odrębnych obszarach: produkcji prostych opakowań drewnianych i wytwarzania konstrukcji stalowych oraz dostarczania usług w zakresie obróbki stali. IPOsystem zarządza produkcją w drugim segmencie biznesu (obróbka metalu) gdzie występuje większe skomplikowanie procesów, wielozadaniowość pracowników i częsta zmienność. Właśnie ze względu na specyfikę branży usług, charakterystycznymi dla produkcji SOR-DREW jest konieczność ciągłego i szybkiego reagowania na zmieniające się wymagania Klientów. Kluczowym czynnikiem sukcesu firmy jest terminowa realizacja zleceń przy jednoczesnym jak najniższym koszcie wytworzenia.

ZADANIE DLA IPOSYSTEM

Z punktu widzenia klienta kluczowe jest maksymalne wykorzystanie czasu pracy wszystkich pracowników i unikanie jakichkolwiek przestojów. W procesie produkcyjnym często potrzebne jest wykonanie stosunkowo prostej pracy, od której jednak zależy wykonanie całego zlecenia. Firma wykorzystuje funkcjonalność IPOsystem pozwalającą stworzyć wielopoziomową matrycę umiejętności dla pracownika z podziałem na umiejętności główne, dodatkowe oraz poziom ich precyzji. Dzięki temu pracownicy, którzy w standardowych warunkach oczekiwaliby na kolejne prace (strata czasu), są przekierowywani do wykonania prac w innych obszarach. Zapewnia poprawę indywidualnej wydajności poszczególnych pracowników, a w rezultacie wzrost produktywności całej fabryki . System reaguje automatycznie na każdą zmianę, a nadzór produkcji w zasadzie ogranicza się do reagowania na ewentualne zakłócenia (wskazane przez system) oraz zarządzanie dostępnością zasobów – mechanizmy symulacji wbudowane w IPOsystem pozwalają sprawdzić dostępność zasobów w przyszłości i eliminować wąskie gardła. Bardzo ważną korzyścią jaką uzyskała firma jest wyeliminowanie reklamacji jakościowych, wynikających z niewłaściwego nadzoru nad procesem produkcji. System posiada funkcjonalności umożliwiające takie zarządzanie marszrutą produkcyjną, aby wykonywane były tylko operacje spełniające określone warunki np. elementy lakierowane muszą być odpowiednio sezonowane przed dalszą obróbką. Ze względu na sprzedaż dużej części wyrobów na rynki zagraniczne, dbałość o odpowiednią jakość jest szczególnie ważna dla firmy. IPOsystem zapewnia dopilnowanie właściwych kroków w procesie, w tym kontroli jakości i jest gwarantem trwałości procedur, ponieważ eliminuje podejmowanie decyzji operacyjnych przez człowieka na hali produkcyjnej.

FIRMA

Valvex S.A.
Producent armatury sanitarnej i instalacyjnej.
Realizuje kilkanaście tysięcy zleceń miesięcznie.

SPECYFIKA

Firma posiada pełną infrastrukturę techniczną do wytwarzania armatury, od odkuwania po obróbkę i montaż. Przedsiębiorstwo posiada duży zasób unikalnej wiedzy technicznej, przez co może tworzyć zaawansowane wyroby i skutecznie konkurować na wielu rynkach. Produkcja ma charakter seryjny, w obszarze zleceń bardzo zmienny. Skalę rozwoju przedsiębiorstwa pokazuje przyrost zatrudnienia w okresie, w którym Firma stosuje IPOsystem – z poziomu około 200 w momencie wdrożenia do prawie 400 osób obecnie (tylko na produkcji!). Przedsiębiorstwo posiada zaawansowany system ERP światowej klasy, który jednak nie był w stanie zapewnić właściwego funkcjonowania obszaru produkcji i zarządzania zleceniami i zasobami.

ZADANIE DLA IPOSYSTEM

Podstawowym zadaniem było właściwe ułożenie zleceń produkcyjnych w odpowiedniej kolejności i przede wszystkim rozdzielenie prac pracownikom na halach produkcyjnych w optymalny sposób. Zmianowość i bardzo duże różnice w umiejętnościach pracowników powodowały konieczność tworzenia rozbudowanej struktury zarządzania bezpośrednio na halach produkcyjnych. IPOsystem wyeliminował bezpośrednie sterowanie pracownikami przez osoby dozoru System jest odporny na zwiększenie skali działania - podwojenie stanu zatrudnienia nie spowodowało konieczność tworzenia dodatkowych stanowisk w obszarze nadzoru. System pozwolił też przeprojektować rolę niektórych osób w organizacji i efektywniej wykorzystać doświadczonych pracowników, tak aby nie tracili czasu na proste czynności. Właściwie zidentyfikowano też wąskie gardła, dzięki temu przekierowano inwestycje w miejsca gdzie występowała rzeczywista potrzeba. Unikalne cechy systemu (autonomiczność podejmowania decyzji) wymusiły uporządkowanie technologii produkcyjnych i dzięki temu uzyskano rzeczywistą wartość kosztów produkcji na poszczególnych wyrobach. Znaczący wzrost efektywności osiągnięto przez eliminację zbędnych kosztów zarządzania operacyjnego, podniesienie produktywności zasobów i znaczącą poprawę jakości danych, co umożliwiło podjęcie właściwych decyzji w obszarze zarządzania strategicznego, w szczególności dotyczących inwestycji.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI JAKIE DAJE IPOSYSTEM

Problemy w organizacji

Lorem ipsum

Wdrożone funkcje

Lorem ipsum

Uzyskane korzyści

Lorem ipsum

Wybrane referencje