INFORMACJE NA TEMAT
PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest UIBS Teamwork Skowron Fiegler Spółka komandytowa z siedzibą w Gliwicach przy ul.  Konarskiego 18C,  wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy X Wydział Gospodarczy KRS w Gliwicach, pod numerem KRS  0000544900  (dalej jako: „Spółka”).

Osoba do kontaktu w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych – Katarzyną Grzegorzycą:

 • telefonując pod  numer:  +48 667 007 344 od  poniedziałku  do  piątku  w  godz.  9:00  -  15:00
 • pisząc  na adres  mailowy: k.grzegorzyca@uibs.com.pl
 • pocztą tradycyjną na adres siedziby Spółki

Cel przetwarzania danych

 1. Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Spółki czyli w celach wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółki https://www.iposystem.com.pl/pl/34,polityka-prywatnosci.html   lub na podstawie zgody na otrzymywanie informacji handlowej  w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani taką zgodę.
  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  Art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27  kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z  przetwarzaniem danych osobowych i  w  sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), dalej jako: „RODO” w  przypadku prawnie uzasadnionego interesu Spółki. Art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w przypadku, gdy Spółka otrzymała od Pana/Pani zgodę na otrzymywanie informacji handlowej.

  Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

  Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 1.3. Polityki Prywatności Spółki.

 2. Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia Umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w  celu niezbędnym do (A) podjęcia działań przed zawarciem z Panią/Panem umowy, (B) w  celu realizacji umowy jeżeli doszło do jej zawarcia i dochodzenia ewentualnych należności oraz (C) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  Art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

 3. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta  Spółki, wyznaczoną do kontaktu ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę, zapewnienia kontaktu z kontrahentem oraz weryfikacji czy osoba, która kontaktuje się ze Spółką, jest uprawniona do podejmowania czynności w  imieniu kontrahenta, a także: (A) w  celu realizacji umowy pomiędzy Spółką a  reprezentowanym przez Panią/Pana podmiotem i (B) celach realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości.
  Podstawa prawna przetwarzania danych:

  Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, Art. 6 ust. 1 lit. f) RODO

Komu będą przekazywane dane osobowe?

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty współpracujące ze Spółką w  zakresie świadczonych na rzecz Spółki usług (np. podwykonawcy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Spółki.

Jak długo będą przechowywane dane osobowe?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w punkcie 2.4. Polityki Prywatności Spółki.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez Pana/Panią ze Spółką (jeżeli do zawarcia takiej umowy rzeczywiście doszło), a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy zawartej przez reprezentowany przez Pana podmiot ze Spółką, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Ponadto Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego oraz przepisów o rachunkowości.

Jakie uprawnienia przysługują Pani/Panu w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Jeżeli jest Pan/Pani Użytkownikiem Serwisu to ma Pan/Pani prawo do:

 • §  dostępu do swoich danych osobowych,
 • §  sprostowania danych osobowych,
 • §  usunięcia danych osobowych,
 • §  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • §  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • §  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • §  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą zmierzającą do zawarcia umowy ze Spółką, to ma Pan/Pani prawo do:

 • §  dostępu do swoich danych osobowych,
 • §  sprostowania danych osobowych,
 • §  usunięcia danych osobowych,
 • §  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • §  prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i  przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w sposób zautomatyzowany oraz w celu wykonania umowy lub na podstawie wyrażonej zgody),
 • §  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych,
 • §  sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki).

Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to ma Pan/Pani prawo do:

 • §  dostępu do swoich danych osobowych,
 • §  sprostowania danych osobowych,
 • §  usunięcia danych osobowych,
 • §  ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • §  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (w zakresie w jakim dane przetwarzane są w prawnie uzasadnionym interesie Spółki),
 • §  wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Dane na temat Użytkowników Serwisu podawane są dobrowolnie. Podanie ich jest niezbędne do korzystania z Serwisu. Jeżeli jest Pan/Pani osobą fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy ze Spółką. Jeżeli jest Pan/Pani osobą reprezentującą kontrahenta, to podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla zapewnienia kontaktu ze Spółką.

Polityka Ochrony Danych Osobowych

Zasady przetwarzania danych osobowych zostały zawarte w Polityce Ochrony Danych Osobowych